Mapa stránek                        

Hrotový systém

     Ochranný systém proti holubům, rackům

a jiřičkám

 (římsy, žlaby, parapety atd.)

Funkce systému spočívá pokrytím chráněné plochy hroty, které mecha-

nickým způsobem zabrání usednutí ptactva na ošetřenou plochu aniž by se

ptáci poranili. Hrotový systém se skládá z plastového základního pásku vyro-

beného ze UV stabilního polykarbonátu a hroty o průměru 1,3mm ze švédské

nerezové pružinové oceli.

      

Základní pásek systému je dlouhý 320mm. Hroty jsou do pásku upevněny
mechanickým způsobem - lisováním. Délka hrotů závisí na typu systému od
108mm do 150mm. Systém se připevòuje k podkladu silikonovým tmelem ne-
bo hřebíky (vruty) pokud je podklad dřevěný.   

      

Pokud je zvolena správná varianta systému a pokud je systém instalován

dle technologického postupu je jeho životnost dle našich zkušeností minimál-

ně 10 let. Pro správnou účinnost systému je třeba dodržet základní zásady

ošetření, které jsou popsány v technologickém postupu. Velmi důležité je, že

systém musí dokonale chránit náletovou hranu plochy, tj. okraj plochy na kte-

rý ptáci přistávají a ze kterého vzlétají. U ploch, které jsou velmi exponované

je vhodné aby byly hroty zároveò s okrajem a nebo jej přesahovaly. Pokud

systém bude daleko od okraje ptáci na chráněnou plochu dosednou a funkce

systému bude snížena.

 

 

Příklady ošetření hroty kolmé k pásku - holubi  

 

Příklady použití hrotového systému

                                                                                                                                                              

Příklad ošetření římsy široké 110mm systémem H114 který má kolmé

hroty k ploše. Hroty systému jsou zároveò s okrajem římsy. Maximální vzdá-

lenost od okraje je 10mm.

 

Příklad ošetření okapového žlabu systémem H112. Kolmé hroty chrání

okraj žlabu, šikmé hroty vnitřek žlabu.

 

 

Příklady ošetření hroty pod úhlem k pásku – holubi

 

Hrotový systém

 

      

Příklad ošetření římsy široké 180mm systémem H113 s hroty pod
úhlem. Hroty systému přesahují 10mm až 20mm přes okraj římsy. Tento
způsob instalace zvýší účinnost a spolehlivost systému. Ptáci se vůbec
nemohou přiblížit k římse a dosednout na ní. Na fotografii lze vidět přesah
téměř celého hrotu, což zvýšilo účinnost na maximum.

 

Za systémem by neměla být mezera větší jak 60mm. Pokud bude me-
zera větší jak 60mm ptáci zalétnou za systém. Rovněž je nutné aby mezi
jednotlivými pásky položenými v řadě vedle sebe nebyla mezera větší jak
5mm.

 

 

Příklady ošetření - jiřičky

 

Hrotový systém                                                                                  

 

Příklad ošetření okna a fasády proti jiřičkám systémem H118. Hro-

tový systém se musí lepit maximálně 40mm od stěny a měl by krýt celý
obvod. Účinnost systému je kolem 85%. To znamená že z padesáti hnízd
jich v nejhorším případě zůstane první rok na fasádě 7. Po odletu ptáků na
jih je třeba vzniklá hnízda odstranit .Další roky se počet snižuje, nebo
vzhledem k obtížnosti zahnízdění v dané lokalitě se snižuje i počet párů
vázaných na toto hnízdiště. Pokud je přesah střechy nebo fasády velmi
velký účinnost systému se rapidně snižuje, nebo si ptáci mohou udělat
hnízdo ve tvaru kapsy pod systémem zela netypicky v ploše fasády.

 

     

 

Ke stažení

Holubi