Mapa stránek                        

Hrotový systém

     Ochranný systém proti holubům, rackům

a jiřičkám

 (římsy, žlaby, parapety atd.)

Funkce systému spočívá pokrytím chráněné plochy hroty, které mecha-

nickým způsobem zabrání usednutí ptactva na ošetřenou plochu aniž by se

ptáci poranili. Hrotový systém se skládá z plastového základního pásku vyro-

beného ze UV stabilního polykarbonátu a hroty o průměru 1,3mm ze švédské

nerezové pružinové oceli.

      

Základní pásek systému je dlouhý 320mm. Hroty jsou do pásku upevněny
mechanickým způsobem - lisováním. Délka hrotů závisí na typu systému od
108mm do 150mm. Systém se připevňuje k podkladu silikonovým tmelem ne-
bo hřebíky (vruty) pokud je podklad dřevěný.   

      

Pokud je zvolena správná varianta systému a pokud je systém instalován

dle technologického postupu je jeho životnost dle našich zkušeností minimál-

ně 10 let. Pro správnou účinnost systému je třeba dodržet základní zásady

ošetření, které jsou popsány v technologickém postupu. Velmi důležité je, že

systém musí dokonale chránit náletovou hranu plochy, tj. okraj plochy na kte-

rý ptáci přistávají a ze kterého vzlétají. U ploch, které jsou velmi exponované

je vhodné aby byly hroty zároveň s okrajem a nebo jej přesahovaly. Pokud

systém bude daleko od okraje ptáci na chráněnou plochu dosednou a funkce

systému bude snížena.

 

 

Příklady ošetření hroty kolmé k pásku - holubi  

 

Příklady použití hrotového systému

                                                                                                                                                              

Příklad ošetření římsy široké 110mm systémem H114 který má kolmé

hroty k ploše. Hroty systému jsou zároveň s okrajem římsy. Maximální vzdá-

lenost od okraje je 10mm.

 

Příklad ošetření okapového žlabu systémem H112. Kolmé hroty chrání

okraj žlabu, šikmé hroty vnitřek žlabu.

 

 

Příklady ošetření hroty pod úhlem k pásku – holubi

 

Hrotový systém

 

      

Příklad ošetření římsy široké 180mm systémem H113 s hroty pod
úhlem. Hroty systému přesahují 10mm až 20mm přes okraj římsy. Tento
způsob instalace zvýší účinnost a spolehlivost systému. Ptáci se vůbec
nemohou přiblížit k římse a dosednout na ní. Na fotografii lze vidět přesah
téměř celého hrotu, což zvýšilo účinnost na maximum.

 

Za systémem by neměla být mezera větší jak 60mm. Pokud bude me-
zera větší jak 60mm ptáci zalétnou za systém. Rovněž je nutné aby mezi
jednotlivými pásky položenými v řadě vedle sebe nebyla mezera větší jak
5mm.

 

 

Příklady ošetření - jiřičky

 

Hrotový systém                                                                                  

 

Příklad ošetření okna a fasády proti jiřičkám systémem H118. Hro-

tový systém se musí lepit maximálně 40mm od stěny a měl by krýt celý
obvod. Účinnost systému je kolem 85%. To znamená že z padesáti hnízd
jich v nejhorším případě zůstane první rok na fasádě 7. Po odletu ptáků na
jih je třeba vzniklá hnízda odstranit .Další roky se počet snižuje, neboť
vzhledem k obtížnosti zahnízdění v dané lokalitě se snižuje i počet párů
vázaných na toto hnízdiště. Pokud je přesah střechy nebo fasády velmi
velký účinnost systému se rapidně snižuje, neboť si ptáci mohou udělat
hnízdo ve tvaru kapsy pod systémem zela netypicky v ploše fasády.

 

     

 

Ke stažení

Holubi